Ballen Bådelaug

| |

Ballen Bådelaug
Af Harry Jensen [1974]

Ballen BådelaugBallen BådelaugBallen Bådelaug er en forholdsvis ny sammenslutning af bådejere med bådeplads i Syltemae åens munding, men fra omkring 1910 har der været jollehavn i åen.

Indtil 1947 brugte man åen som den var fra naturens side, og det var temmelig omskifteligt, til tider var der slet intet udløb, idet der efter perioder med pålandsvind, kunne dannes en dæmning af tang og sand, så åen dannede en lavvandet sø, hvor fra vandet sivede ud i stranden over en 20-30 m bred strækning og iøvrigt var åmundingens plads skiftende efter vindforholdene. Strømmen i åen på strækningen fra vejbroen til stranden blev ved at føre åen mere og mere mod øst, fordi åen danner en kurve og strømmen blev ved at slide på østsiden.

I 1946 bekostede sognerådet i Øster Skerninge et bolværk af nedrammede pæle på østsiden for at standse åløbets vandring, og det gav samtidig mulighed for at fortøje joller og pramme ind til land, istedet for mellem pæle i åløbet.

Da der således var gjort en begyndelse til noget, der lignede en havn, begyndte man at interessere sig for at stabilisere åløbet, så det ikke skiftede plads.

I februar 1947 sammenkaldte Olav Johansen, bådeejerne til et møde, hvor man blev enige om i fællesskab at fortsætte det af sognerådet opsatte bolværk, videre ud gennem udløbet og et stykke ud i stranden, idet man regnede med at hvis man kunne holde udløbet fast, ville strømmen kunne holde en vanddybde på ca. ½ meter ved daglig vande, når man først havde gravet en rende.

I forsommeren 1947 gik man i gang med arbejdet, og i løbet af 2-3 uger var man færdig med det; der var 5- 10 mand der udførte det i fritiden, og selv betalte materialerne.

Resultatet blev ganske godt, og man vedtog at vælge en formand og en kasserer til at holde sammen på foreningen, samt at man betalte et årligt beløb til indkøb af materialer til vedligeholdelse af det der nu kunne kaldes en havn.

Blandt de første der var med som formand eller kasserer kan nævnes Olav Johansen, Poul Jespersen, Laurits Juel, Hans Jensen m. flere.

Efterhånden kom der flere til, og de følgende ca 10 år gik det fint, men så var der en periode, hvor interessen mindskedes, flere af de ældre faldt fra.

En overgang var der kun 4-5 til at betale, og det kneb med at samle folk til at hjælpe til med vedligeholdelsen, og det blev efterhånden en del forsømt.

På initiativ af Bollerup blev der samlet til møde igen i 1963, og det resulterede i det nuværende Ballen Bådelaug, som fik kommunens godkendelse, da der i mellemtiden var sket sammenlægning af Øster Skerninge, Vester Skerninge og Ollerup kommuner.

Bådelauget fik bemyndigelse til at opkræve det nødvendige kontingent til at holde havnen vedlige, og lov til at bruge pladsen ved åen som ophaler og overvintringsplads til bådene.

Det overlodes til bådelaugets medlemmer at vælge en bestyrelse og på en årlig generalforsamling at drøfte hvad man skulle udføre af arbejde, og fastsætte kontingentets størrelse.

På den første generalforsamling enedes man om en bestyrelse på 5 medlemmer, og vedtægterne blev meget enkle, de går blot ud på, at den plads man har, ikke kan sælges, eller lejes ud, eller på anden måde overdrages til andre, samt at den ikke kan gå i arv fra eller til familiemedlemmer.

Hvis et medlem sælger sin båd, må han have pladsen et år, men bestyrelsen fører en liste over medlemmerne, og eventuelle ansøgere opføres på venteliste og får tildelt ledige pladser efter tur.

Det var oprindeligt kun åen fra vejbroen til stranden, der hørte til bådelaugets område, idet stykket oven for er privat, men bådelauget har en aftale med ejeren, Ingvard Hulgaard om at leje et stykke af vestbredden, så der bliver plads til en del flere mindre fartøjer.

I de senere år har bådelauget haft hjælp af entreprenører og maskinstationer til uddybning og pæleramning og sejlforholdene er for det meste gode for både, der ikke stikker dybere end ca 70 cm.

Vanddybden i åen er nu en del større end i stranden udenfor.

Det må være bådelaugets medlemmer en tilfredsstillelse at kunne have deres både liggende i en sikker havn, og for en meget beskeden havneafgift, der vist ikke findes ret meget billigere.

April 1974 Harry Jensen