Historiske optegnelser om Kroghenlund gods

| |

Meddelelser fra C.V. Langkilde i Kbh., født på Kroghenlund 1847, død Kbh. 1932

Hovedbygningen til Kroghenlund godsHovedbygningen til Kroghenlund gods
Kroghenlund er ligesom Langeskov en Parcel af Løjtved. Kammerherre Sti Tønsberg Schøller v. Krogh gav den Navn efter sig og havde bestemt at tage Bolig der. Han byggede en prægtig Hovedbygning, der blev lagt noget Syd for nuværende, men da den var nogenlunde færdig, maatte Krogh sælge Løjtved (Købekontrakt 1798) Aar 1800 til C.F. Nyholm.


Ved dette Salg forbeholdt Krogh sig af Bygninger paa Løjtved begge Sidefløjene, to Nybygninger ved Laden, der var Mejeri og det Indvendige af den nye Stald. Alt skulde være bortført til Novb 1800. Disse Bygninger skulde sikkert anvendes til Kroghenlund og "det Indvendige af den nye Stald" findes endnu i Kroghenlunds Hestestald. -
Krogh solgte Kroghenlund til Hans Clausen men jeg kan i Øjeblikket ikke huske eller finde hvad Aar det var; men 1806 var Clausen Ejer af Kroghenlund. Clausen har nok købt Kroghenlund i Forening med Flere og de købte atter en Del Huse og Gaarde af Krogh 1806 ialt for 47,000 Rdr.
Der var oprindeligt tillagt Kroghenlund mere af Løjtveds Jord m.m. Thi 1810 sælger Hans Clausen til Kroghenlund til en ny Ejer af Løjtved F.C. Wamberg, nogle Marker, der før laa under Løjtved, ligesom ogsaa Kirken og Kirketiende m.m. ialt for 22.000 Rbd. Hr. Clausen døde 1816 som Ejer af Kroghenlund. Clausens Datter Anna Clausen blev 1818 gift med R. Langkilde (min Fader); men hun og en lille Datter døde allerede 1821. Gl. Fru Clausen testamenterede dog Gaarden, mod nogle mindre Summer til Clausen og hendes Slægtninge, til R. Langkilde, der 1828 blev gift med (min Moder) Dorothea Helene Lollesgaard fra Langeskov. R. Langkilde døde 1853. Hans Enke ejede Gaarden til sin Død 1884, hvorefter deres Søn R. Langkilde blev Ejer. Han solgte Gaarden 1888 (?) til Capt. Hviid, som ejede den nogle Aar indtil Kreditforeningen overtog Gaarden og solgte den til Harreschou. Hans Enke solgte Gaarden til nuværende Ejer Hr Hansen.

Kroghs store Hovedbygning paa Kroghenlund lod Clausen nedbryde og opbyggede nuværende Hovedbygning af nogle af Materialet.